top of page

Mājas lapas www.teobee.com lietošanas noteikumi:

 

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Pašnodarbinātā persona Ieva Paukšte, personas kods 100690-13053, (turpmāk tekstā – TeoBee) ir mājaslapas www.teobee.com (turpmāk tekstā- vietne) īpašniece.

1.2. Vietnes lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi). Katram Vietnes lietotājam (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir saistoši Lietošanas noteikumi, ko tas apliecina, lietojot Vietni. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Vietnē izvietotās TeoBee īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un TeoBee norādījumiem. Bez TeoBee atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder TeoBee.

1.4. Fizisko personu datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēka esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu automatizētā datu apstrādes sistēmā, TeoBee ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Lietotajam piekļuvi Vietnei, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Krimināllikuma noteikumiem.

1.6. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.7. TeoBee ir tiesīga pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, TeoBee norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

1.8. TeoBee ir tiesīga izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kas stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas Vietnē, kā arī nosūtīt Lietotājam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

1.9. TeoBee neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

1.10. TeoBee ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

bottom of page